Please wait. Loading...
 

Αρχείο Τευχών

Chiesi Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Hellenic Thoracic Society

Ο ΠΝΕΥΜΩΝ είναι δίγλωσσο, τριμηνιαίο περιοδικό με κριτική επιτροπή (peer-reviewed journal) που εκδίδεται από το 1977 από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και την Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία. Το περιοδικό δέχεται προς αξιολόγηση εργασίες διεθνούς ενδιαφέροντος που πραγματεύονται κλινικές και εργαστηριακές μελέτες που αφορούν ολόκληρο το φάσμα των παθήσεων του αναπνευστικού, όπως η κυτταρική και μοριακή βιολογία, η επιδημιολογία, η ανοσολογία, η παθολογική ανατομική, η φαρμακολογία, η φυσιολογία, η εντατική θεραπεία, η παιδιατρική πνευμονολογία και η θωρακοχειρουργική.

Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται περιλαμβάνουν: (1) άρθρα σύνταξης (συνήθως κατόπιν προσκλήσεως), (2) ανασκοπήσεις, (3) πρωτότυπα άρθρα βασικής και κλινικής έρευνας, (4) ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, (5) ειδικά άρθρα και (6) γράμματα στον εκδότη. Η συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και άλλους τύπους άρθρων κατά την κρίση της. Λεπτομέρειες για το μέγεθος του κειμένου και τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών υπάρχει στο τέλος του κειμένου. Τα άρθρα που υποβάλλονται για κρίση δεν επιστρέφονται, ανεξάρτητα από το αν θα δημοσιευθούν ή όχι. Τα δημοσιευμένα κείμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και του περιοδικού και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους χωρίς της άδεια της συντακτικής επιτροπής.

 

Απαιτήσεις και Ηθικοί Κανόνες της Δημοσίευσης

Τα κείμενα που περιέχουν πρωτότυπα ερευνητικά δεδομένα γίνονται αποδεκτά προς κρίση υπό τον όρο ότι ούτε ολόκληρο το άρθρο ούτε τμήμα του έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν αλλού. Αντίγραφα από κείμενα που σχετίζονται στενά με τη δημοσίευση θα πρέπει να υποβάλλονται παράλληλα με το κείμενο προς κρίση. Ο ΠΝΕΥΜΩΝ αποθαρρύνει την υποβολή περισσότερων από ένα άρθρα που πραγματεύονται παρεμφερή θέματα από την ίδια μελέτη. Οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org).

 

Συγγραφείς

Σύμφωνα με τις οδηγίες της International Committee of Medical Journal Editors, "συγγραφέας" δικαιούται να χαρακτηριστεί όποιος έχει συμμετάσχει αρκετά στην εργασία ώστε να μπορεί να αναλάβει δημόσια ευθύνη για το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα, συγγραφέας είναι όποιος (1) έχει σημαντική συνεισφορά στη σύλληψη και το σχεδιασμό, τη συλλογή των δεδομένων ή την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων, (2) έχει συνεισφέρει στη συγγραφή του προς υποβολή άρθρου ή έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διόρθωσή του και (3) έχει παράσχει την τελική του έγκριση για την εκδοχή του άρθρου που πρόκειται να δημοσιευθεί. Όποιος δεν πληρεί και τα τρία αυτά κριτήρια δεν μπορεί να θεωρηθεί συγγραφέας και δεν θα πρέπει να αναφέρεται στους συγγραφείς της μελέτης. Κάθε αλλαγή στους συγγραφείς θα πρέπει να φέρει τη γραπτή έγκριση όλων των συγγραφέων.

 

Μελέτες σε ανθρώπους ήπειραματόζωα 

Ο ΠΝΕΥΜΩΝ υιοθετεί τις οδηγίες για την έρευνα σε ανθρώπους που αναφέρονται στη διακήρυξη του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration of Helsinki. Recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. JAMA 1997;277:925-926. Available at: http://www.wma.net/e/policy/b3.htm). Εργασίες που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες δεν θα κρίνονται για δημοσίευση. Οι εργασίες που αναφέρονται σε έρευνα σε ανθρώπους θα πρέπει να αναφέρουν στο κείμενο ότι η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ιδρύματός τους και ότι έχει ληφθεί γραπτή ενημερωμένη συγκατάθεση από όλους τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς θα πρέπει να παραλείπουν από τα κείμενά τους οποιεσδήποτε λεπτομέρειες μπορεί να καταστήσουν αναγνωρίσιμους τους ασθενείς στους οποίους αναφέρονται. Λεπτομέρειες των ασθενών (π.χ. φωτογραφίες) μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε ένα κείμενο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για επιστημονικούς λόγους και, στην περίπτωση αυτή, οι συγγραφείς θα πρέπει να παρέχουν γραπτή ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς, του γονέα ή του κηδεμόνα του και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνειαστο κείμενο του άρθρου.

Οι μελέτες σε πειραματόζωα θα πρέπει να ακολουθούν διεθνείς οδηγίεςόπως π.χεκείνες του US National ResearchCouncil (Institute of Laboratory Animal Resources, NationalResearch Council. Guide for the care and use of laboratory animals. Washington, DC: National Academy Press, 1996. Available at: http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=5140). Είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλη φροντίδα όλων των πειραματόζωων και να παρέχονται λεπτομέρειες γύρω από αυτό το θέμα. 

 

Δημοσίευση κλινικώνμελετών

Ο ΠΝΕΥΜΩΝ απαιτεί οι συγγραφείς να αναφέρουν τις κλινικές μελέτες παρέμβασης (εκτός από αυτές σε Φάση Ι) σε δημόσιες βάσεις καταγραφής (π.χ. http://www.clicaltrials.gov). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κλινική μελέτη παρέμβασης είναι "κάθε μελέτη που υποβάλει προοπτικά ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων σε μία ή περισσότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις προκειμένου να εκτιμήσει την επίδρασή τους στην έκβαση των ασθενών". Το όνομα της βάσης καταγραφής και ο αριθμός καταγραφής θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια την τελευταία παράγραφο της Περίληψης και στο τμήμα "Υλικό και Μέθοδος"του άρθρου. Οι μελέτες παρατήρησης (δηλαδή εκείνες στις οποίες η ιατρική παρέμβαση δεν εξαρτάται από τους ερευνητές) δεν χρειάζονται δήλωση σε βάση καταγραφής. Περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της International Committee of Medical Journal Editors website(http://www.icmje.org).

Τα άρθρα που ανακοινώνουν αποτελέσματα από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες θα πρέπει να ακολουθούν τα διαγράμματα ροής ασθενών και τις οδηγίες των Consolidated Standards of ReportingTrials (CONSORT) και να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (available at:http://www.consort-statement.org). 

 

Δημοσίευση άλλων τύπων μελετών 

Ο ΠΝΕΥΜΩΝ συνιστά να ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα για άλλους τύπους δημοσιεύσεων.Για παράδειγμα: (1) οι μετα-αναλύσεις και οι συστηματικές ανασκοπήσεις πρέπεινα ακολουθούν τις οδηγίες QUOROM (Moher D, et al. Lancet 1999; 356: 1996-2000), (2) οι μετα-αναλύσειςεπιδημιολογικών μελετών παρατήρησης θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες MOOSE (Stroup DF, et al. JAMA 2000; 2008-2012), (3) οι μελέτες διαγνωστικήςακρίβειας θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες STARD (http://www.stard-statement.org) και (4) οι επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες STROBE (von Elm E, et al. BMJ2007;335;806-808).

 

Αντικρουόμενασυμφέροντα

Αντικρουόμενα συμφέροντα υφίστανται όταν οι συγγραφείς ή οι εργοδότες τους έχουν οικονομικές ή προσωπικές σχέσεις με άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς που μπορεί να επηρεάσουν (ή να θεωρηθεί λογικό από τρίτους ότι επηρεάζουν) την κρίση των συγγραφέων ή τις πράξεις τους. Παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων αποτελούν η έμμισθη εργασία, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ιδιοκτησία μετοχών, η παροχή ευρεσιτεχνιών και η κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων κατά το διάστημα των 3 τελευταίων ετών πριν την έναρξη της πραγματοποίησης της εργασίας που υποβάλλεται. Η ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στη Σελίδα Τίτλου του άρθρου. Εάν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, οι ασθενείς απλά θα πρέπει να το αναφέρουν. Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναφέρεται μια σύγκρουση συμφερόντων ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες του Lancet ("TheLancet'spolicy on conflicts of interest."James A, Horton R. Lancet2003; 3618-9).

 

Πολιτική σχετικά με τιςκαπνοβιομηχανίες

Ο ΠΝΕΥΜΩΝ δεν θα εξετάσει για δημοσίευση εργασίες που έχουν υποστηριχθεί κατά οποιαδήποτε έννοια από την καπνοβιομηχανία ή από ιστιτούτα ή οργανισμούς που σχετίζονται με αυτή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση: pneumon@hts.org.gr. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνοδευτική επιστολή (cover letter) και ένα μεμονωμένο αρχείο με το κείμενο της εργασίας (που θα περιλαμβάνει την κυρίως εργασία, τις βιβλιογραφικές αναφορές, τους πίνακες, τις λεζάντες των εικόνων και τις εικόνες). Οι εικόνες μπορούν να υποβάλλονται και ως ξεχωριστά αρχεία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχεται σε διπλό διάστιχο με γραμματοσειρά μεγέθους 12 (Arial ή Times New Roman). Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται, εκτός από την Ελληνική και από την απόδοση στα Αγγλικά. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε διπλό διάστημα και με περιθώριο 3 εκ. προς όλες τις πλευρές. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στην καθομιλούμενη γλώσσα, με ιδιαίτερη προσοχή στην ορθογραφία και τη σύνταξη. Το κείμενο πρέπει να παρέχεται σε μορφή Word (.doc) ή, εναλλακτικά, σε μορφή PDF. Για το προτεινόμενο μέγεθος των δημοσιεύσεων ανατρέξτε στον πίνακα 1 στο τέλος του κειμένου.

 

Συνοδευτική επιστολή

Όλα τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια συνοδευτική επιστολή, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, που θα δηλώνει με σαφήνεια τα ακόλουθα:

 1. Η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί είτε ολόκληρη είτε μέρος της σε άλλο περιοδικό. Εάν έχει δημοσιευθεί μέρος της ή προηγούμενες δημοσιευθείσες εργασίες περιέχουν σημαντικά στοιχεία της εργασίας που υποβάλλεται προς κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να το αναφέρουν.
 2. Η κλινική σημασία της εργασίας που παρουσιάζεται και τα καινοτόμα σημεία της σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
 3. Πιθανά αντικρουόμενα συμφέροντα.
 4. Το κείμενο έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού και όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και εγκρίνει το κείμενο του άρθρου.
 5. Εάν γίνει δεκτό προς δημοσίευση, τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) θα παραχωρηθούν στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ.

Η υποβολή συνοδευτικής επιστολής που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη και θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό κείμενο κατά την υποβολή του άρθρου.

 

Σελίδα τίτλου

Στη σελίδα τίτλου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Ο τίτλος της εργασίας (όχι πάνω από 10 λέξεις). Εάν είναι μεγαλύτερος, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί υπότιτλος.
 2. Τα ονόματα, η ειδικότητα, ο χώρος εργασίας, η πόλη και η χώρα προέλευσης των συγγραφέων.
 3. Το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax και το e-mail του υπεύθυνου επικοινωνίας.
 4. Αντικρουόμενα συμφέροντα για όλους τους συγγραφείς.
 5. Πιθανή χρηματοδότηση της εργασίας.
 6. Ένας σύντομος τίτλος.
 7. Ο συνολικός αριθμός λέξεων και του κειμένου και της περίληψης.

 

Περίληψη

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη και να έχει μέγεθος έως 250 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις παραγράφους με τίτλους: Σκοπός, Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. Θα πρέπει, αντίστοιχα, να περιγράφουν σύντομα το πρόβλημα που εξετάζεται με την εργασία, το πώς έγινε η μελέτη, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των συγγραφέων από τη μελέτη. Θα πρέπει να αποφεύγονται συντμήσεις και, εάν χρησιμοποιούνται, να ερμηνεύονται την πρώτη φορά που αναφέρονται.  

 

Λέξεις-κλειδιά

Θα πρέπει ναπαρέχονται έως 5 λέξεις-κλειδιά που αντανακλούν το περιεχόμενο της εργασίας. Οι συγγραφείς μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα Medical Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

 

Συντμήσεις

Όλες οι συντμήσεις που χρησιμοποιούνταιστο κείμενο θα πρέπει να παρέχονται σε μια αλφαβητική λίστα σε ξεχωριστή σελίδα. Για λόγους σαφήνειας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλές συντμήσεις. Όταν χρησιμοποιούνται συντμήσεις, θα πρέπει επιπρόσθετα να επεξηγούνται την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

 

Κύριο σώμα της εργασίας

Το κύριο σώμα της εργασίας, εφόσον πρόκειται για ερευνητική εργασία, πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Εισαγωγή

Περιλαμβάνει συνοπτικά την αιτιολογία της μελέτης και τις ανάγκες της βιβλιογραφίας. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει ευρήματα και αποτελέσματα.

 

Μέθοδο

Η μεθοδολογία πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια ώστε ο αναγνώστης να είναι βέβαιος για τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Η θέση (πόλη, περιοχή, χώρα) του παρασκευαστή πρέπει να αναφέρεται. Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να είναι εκείνες του SI. Προκειμένου για φάρμακα, πρέπει να αναφέρονται οι χημικές ουσίες και όχι το εμπορικό όνομα. Οι στατιστικές μέθοδοι πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς.

 

Αποτελέσματα

Πρέπει να παρουσιαστούν με λογική σειρά στο κείμενο,τους πίνακες και τις εικόνες. Οι συγγραφείς πρέπει να αποφεύγουν την επανάληψη των ιδίων αποτελεσμάτων, ιδίως μεταξύ του κειμένου, των πινάκων και των εικόνων. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται μέρος της συζήτησης.

 

Συζήτηση

Ξεκινήστε παρουσιάζοντας τα νέα και πιο σημαντικά ευρήματα της συζήτησης. Συζητήστε τα αποτελέσματα σε σχέση με την υπόθεση της εισαγωγής. Εξηγήστε και υποστηρίξτε ευρήματα τα οποία δεν αναμένονταν ή είναι αντίθετα με την υπόθεση. Η πιθανολογία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Δε πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αποτελέσματα. Ομοίως, δεν πρέπει να αναγράφονται στη συζήτηση ευρήματα που δεν παρατηρήθηκαν στα αποτελέσματα. Μην κάνετε παραπομπές σε πίνακες και εικόνες.

 

Ευχαριστίες

Ευχαριστίες πρέπει να απευθύνονται στα άτομα τα οποία είχαν ουσιαστική συμβολή στην εργασία και τα οποία συμφώνησαν με τα ευρήματακαι τα συμπεράσματα. Στις ευχαριστίες πρέπει να αναφέρονται και πηγές χρηματοδότησης.

 

Βιβλιογραφικέςαναφορές

Μόνο δημοσιευμένες εργασίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αναφορές. Εργασίες που έχουν γίνει δεκτές αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αναφέροντας το περιοδικό και τον όρο "υπό δημοσίευση" (in press). Ο βιβλιογραφικός κατάλογος περιλαμβάνει τις παραπομπές κατά τη σειρά της αρίθμησής τους στο κείμενο. Η βιβλιογραφία από περιοδικά περιλαμβάνει, κατά σειρά, όλα τα ονόματα των συγγραφέων, τον πλήρη τίτλο του άρθρου (με πεζά στοιχεία), την επίσημη σύντμηση του τίτλου του περιοδικού, το έτος, τον τόμο και την πρώτη και τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Αν οι συγγραφείς είναι μέχρι έξι παρατίθενται όλα τα ονόματα, εάν είναι εφτά ή περισσότεροι παρατίθενται μόνο τα τρία πρώτα ονόματα καιακολουθεί, “et al.”, π.χ. Bouros D, Antoniou KM, Light RW. Intrapleural streptokinase for pleural infection. BMJ. 2006;332:133-4. Όταν η παραπομπή αναφέρεται σε βιβλίο ή κεφάλαιο συγγράμματος, αναφέρονται στη σειρά τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος του άρθρου, οι εκδότες, ο τίτλος του συγγράμματος, ο αριθμός της έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος, η πόλη όπου έγινε η έκδοση, το έτος της έκδοσης και οι σελίδες αναφοράς του κειμένου, π.χ. για βιβλίο: Siafakas NM, Anthonisen N, Georgopoulos D. Acute exacerbations of COPD. Marcel Dekker, New York, 2004 και για κεφάλαιο σε βιβλίο: Kyriakou D, Alexandrakis M, Bouros D. Pleuraleffusions in blood diseases. In: Bouros D. (editor). Pleural Disease. Marcel Dekker, New York, 2004, pp. 621-638.

 

Οι συντμήσεις των ονομάτων των περιοδικών ακολουθούντον κατάλογο του Index Medicus (βλ: http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html).

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:

 • Standard journalarticle: Bouros D, Antoniou KM, Light RW. Intrapleural streptokinase forpleural infection. BMJ 2006; 332:133-4.
 • Books and othermonographs: Siafakas NM, Anthonisen N, Georgopoulos D. Acute exacerbations ofCOPD. Marcel Dekker, New York, 2004.
 • Chapter in a book:Kyriakou D, Alexandrakis M, Bouros D. Pleural effusions in blood diseases. In:Bouros D. (editor). Pleural Disease. Marcel Dekker, New York, 2004, pp.621-638.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αριθμημένες βιβλιογραφικές αναφορές οι προσωπικές επικοινωνίες, τα μη δημοσιευμένα δεδομένα ή οι εργασίες "υπό προετοιμασία" ή "υποβληθείσες για δημοσίευση". Εάν είναι απαραίτητο, τέτοιο υλικό μπορεί να ενταχθεί σε κατάλληλη θέση στο κείμενο.

 

Πίνακες

Πίνακες με διπλό διάστιχο θα πρέπει να παρουσιάζονται σε ξεχωριστές σελίδες ο καθένας με ξεχωριστό τίτλο. Τυχόν συντμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε έναν Πίνακα θα πρέπει να επεξηγούνται σε υποσημείωση του Πίνακα.

 

Εικόνες

Εικόνες μπορούν να εισαχθούν στο αρχείο του κειμένου ή να υποβληθούν σε ξεχωριστά αρχεία (αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι JPEG, TIFF και EPS). Λεζάντες για όλες τις εικόνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο του κειμένου, σε μια ξεχωριστή σελίδα μετά τους Πίνακες και όχι στις Εικόνες. Εάν χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, θα πρέπει είτε να είναι μη αναγνωρίσιμες ή να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση του ασθενούς να χρησιμοποιηθούν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διευθυντής σύνταξης:

Καθηγητής Δημοσθένη Μπούρος, MD, FCCP

Περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ

Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών"Η Σωτηρία"

Μεσογείων 152, Αθήνα 11527

Τηλ./Fax: +30-210-7487723

http://www.pneumon.org, http://www.hts.org.gr

e-mail: pneumon@hts.org.gr


Πίνακας 1

Προτεινόμενες μέγιστες εκτάσεις των υποβαλλόμενων εργασιών

(Νοέμβριος 2008)

 

Τύπος δημοσίευσης

 

Περίληψη

(λέξεις)

Κύριο σώμα

εργασίας

(λέξεις)*

Βιβλιογραφικές αναφορές:

(αριθμός)

Άρθρο σύνταξης

-

1000

15

Πρωτότυπη εργασία

250

3500

50

Ανασκοπήσεις

250

4500

100

Αναφορές περιστατικών

150

1500

20

Ειδικά άρθρα

250

2500

50

Γράμματα στον Εκδότη

-

500

5

*χωρίς τις βιβλιογραφικές αναφορές, τους πίνακες, τα ευχαριστίες και τις λεζάντες των εικόνων.

Yποβολή Εργασιών

Μπορείτε να υποβάλλετε την Εργασία σας ηλεκτρονικά

 •  
 •  
 •  
 • Παρακαλούμε συμπεριλάβετε όλα τα αρχεία, σε ένα αρχείο zip
   
 •  
© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE