Please wait. Loading...
 
 •  
 •  
 • ΠΕΡIΛΗΨΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Πολλές παράμετροι της φλεγμονώδους απάντησης σε ένα βλαπτικό ερέθισμα [όπως είναι η έκθεση σε όζον συγκέντρωσης 2 μέρη/εκατομμύριο (ppm) για 3 ή 6 ώρες] είναι λιγότερο ισχυρές σε ποντικούς με γενετική εξάλειψη (knock out, KO) του επιφανειοδραστικού παράγοντα Α (SP-A) σε σχέση με ποντικούς άγριου τύπου (wild type, WT). Διατυπώσαμε την υπόθεση ότι ένα ήπιο ερέθισμα [για παράδειγμα μια χαμηλή δόση λιποπολυσακχαρίδης (LPS)] έχει αρνητική επίδραση στη άμυνα του ξενιστή και διαφοροποιεί την επαγόμενη από όζον βλάβη σε ποντικούς τύπου WT και ΚΟ. ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε ποντικούς WT και ΚΟ χορηγήθηκαν διαφορετικές δόσεις LPS, ή LPS (2 ng) + όζον (O3, 2 ppm), ή διηθημένος αέρας (filtered air, FA) επί 3 ώρες. Οι ποντικοί θανατώθηκαν 4 ώρες μετά την έκθεση (σε O3 ή FA) ή συνολικά 20 ώρες μετά τη χορήγηση LPS. Στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) προσδιορίστηκαν πολλαπλά τελικά σημεία ενδεικτικά φλεγμονής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1) Στις 20 ώρες μετά από χορήγηση μόνο LPS, και οι δύο ομάδες ποντικών εμφάνισαν σημεία φλεγμονής. Διαπιστώθηκαν διαφορές στο πρότυπο απάντησης της ΜΙΡ-2, στον ολικό αριθμό κυττάρων (στην ομάδα των 0,5 ng LPS) και στα αρχικά επίπεδα οξειδωμένων πρωτεϊνών και φωσφολιπιδίων. 2) Οι ποντικοί ΚΟ εμφάνισαν μείωση των πολυμορφοπύρηνων (ΡΜΝ) και της ΜΙΡ-2 και αύξηση των φωσφολιπιδίων μετά από έκθεση σε LPS + O3, καθώς και αύξηση του ολικού αριθμού κυττάρων μετά από LPS + FA. 3) Οι ποντικοί WT στους οποίους χορηγήθηκε LPS + FA εμφάνισαν αύξηση του SP-A, η οποία δεν επιτάθηκε στην ομάδα χορήγησης LPS + O3, καθώς και αύξηση των διμερών οξειδωμένου SP-A μετά από έκθεση σε O3 ή LPS + O3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση LPS έχει αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες εκδηλώνονται μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έκθεση και καθιστά τους ποντικούς ΚΟ λιγότερο ικανούς να ανταποκριθούν σε ένα δεύτερο βλαπτικό ερέθισμα. Η χορήγηση LPS και η έκθεση σε O3 επιδρούν στον SP-A ποσοτικά και ποιοτικά, αντίστοιχα. Πνεύμων 2009, 22(2):131-142 “Duty is liberating. It forces you to transcend your own limitations and makes you do things that may not come naturally, but must be done, because they are right.” David Rockefeller
   
 • ΠΕΡIΛΗΨΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η γ-ιντερφερόνη (IFN-γ-1b) είναι ένας αντι-ινωτικός παράγοντας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (Ι.Π.Ι), αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης της δεν έχει εξακριβωθεί. Σας παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από τη μελέτη τριών ασθενών με Ι.Π.Ι. οι οποίοι έλαβαν για πέντε έτη IFN-γ-1b. ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 3 ασθενείς με ιστολογικά τεκμηριωμένη Ι.Π.Ι. ήπιας και μέτριας βαρύτητας , οι οποίοι λάμβαναν 200μg IFN-γ-1b τρεις φορές την εβδομάδα, χορηγούμενη υποδορίως και συγχρόνως 10mg πρεδνιζολόνης ημερησίως. Οι ασθενείς εκτιμούνταν ετησίως για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια συμφωνά με τις οδηγίες της ATS/ERS, όσον αφορά την συμπτωματολογία, τις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων (PFTs), καθώς και την ακτινολογική εικόνα με υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακα (HRCT). Τέλος, μετρήθηκε η έκφραση του γονιδίου transforming growth factor-β1 (TGF-β1), του γονιδίου connective tissue growth factor (CTGF) και του γονιδίου της IFN-γ σε πνευμονικό ιστό, πριν και δυο έτη μετά την έναρξη της αγωγής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της RT-PCR. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς που έλαβαν την παραπάνω αγωγή δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες παρενέργειες και δεν εμφάνισαν οξεία επιδείνωση της νόσου. Επίσης, παρέμειναν σταθεροί όσον αφόρα στα συμπτώματα και τις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων. Οι δύο εκ των τριών ασθενών παρουσίασαν βελτίωση στην αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας θώρακα. Παρατηρήθηκε υψηλή έκφραση των mRNA, TGF-β1 και CTGF γονιδίων στον πνευμονικό ιστό πριν την έναρξη της θεραπείας, ενώ παρατηρήθηκε μηδενική έκφραση της IFN-γ στο πνευμονικό ιστό των ασθενών πριν από την έναρξη της αγωγής. Αντίθετα, μετά από δυο χρόνια θεραπείας και οι τρεις ασθενείς παρουσίασαν επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου της IFN-γ (p<0.05), ενώ τα επίπεδα του TGF-β1 και του CTGF δεν μεταβλήθηκαν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μακροχρόνια θεραπεία με IFN gamma-1b σε τρεις ασθενείς με ήπια ή και μετρίας βαρύτητας ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση είναι ασφαλής. Μετά από μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου οι δύο από τους ασθενείς παρέμειναν σταθεροί, πιθανότατα μέσω της επαγωγής του ενδογενούς γονιδίου της ιντερφερόνης- γ. Πνεύμων 2009, 22(2):156-161
   
 • ΠΕΡIΛΗΨΗ. Η έγκριση νέων φαρμακευτικών μορφών από του στόματος εισπνεoμένων προϊόντων που περιέχουν κορτικοστεροειδές και/ή β2-διεγέρτη, καθιστά αναγκαία την προσεκτική, αναλυτική και εκτενή αξιολόγηση όλων των προβλημάτων και ανησυχιών που υπάρχουν και που μπορεί να αφορούν την δοσολογία ή τη νέα φαρμακοτεχνική μορφή του φαρμάκου. Επιπλέον, είναι δύσκολο να αποδειχθεί η θεραπευτική ισοδυναμία προς ένα ήδη εγκεκριμένο προϊόν αναφοράς. Κι αυτό, διότι οι κλινικές μελέτες που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση αδείας κυκλοφορίας, συχνά-λόγω λάθους στο σχεδιασμό τους-εμφανίζουν ανεπαρκή ευαισθησία μετρήσεων και συνεπώς έχουν εγγενή αδυναμία επιβεβαίωσης του στόχου τους, δηλαδή να αποδείξουν αδιαμφισβήτητα ότι το νέο προϊόν εμφανίζει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά ωφέλειας/κινδύνου με το εγκεκριμένο προϊόν αναφοράς. Ειδικά, για ευαίσθητους πληθυσμούς ασθενών, όπως παιδιών, εφήβων και ασθενών με σοβαρή νόσο, οι αδυναμίες αυτές δεν μπορεί να παραβλεφθούν καθώς μπορεί να ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή. Πνεύμων 2009, 22(2)
   
 • ΠΕΡIΛΗΨΗ. Οι συγγενείς βρογχοπνευμονικές δυσπλασίες είναι συνήθως ασυμπτωματικές και διαγιγνώσκονται μετά από διερεύνηση αναπνευστικών λοιμώξεων ή τυχαία μετά από απεικονιστικό έλεγχο. Για τη μελέτη των συγγενών αυτών δυσπλασιών χρησιμοποιούνται διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως προγεννητικός υπερηχοτομογραφικός έλεγχος, απλή ακτινογραφία θώρακος, σπινθηρογράφημα αερισμού αιμάτωσης, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, βαριούχο γεύμα, οισοφαγοσκόπηση, βρογχοσκόπηση και ψηφιακή αγγειογραφία. Η χειρουργική εξαίρεση ήταν η θεραπεία εκλογής μας, με ιδιαίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Πνεύμων 2009, 22(2)
   
Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 1
© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE