Please wait. Loading...
 
 •  
 •  
 •  
 • Πνεύμων 2012, 25(2):153-163
  Περiληψη. Παρά την πρόοδο στην κατανόηση των μηχανισμών και της αιτιολογίας του, ο βήχας παραμένει ένα ανησυχητικό και ενοχλητικό σύμπτωμα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον ιατρό. Ο χρόνιος βήχας, που διαρκεί περισσότερες από 8 εβδομάδες, αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες παραπομπών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και το κύριο σύμπτωμα πολλών
  πνευμονικών και έξω-πνευμονικών παθήσεων. Η αιτιολογία του συνήθως περικλείει περιβαλλοντικά αίτια (όπως την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου και τη ρύπανση του περιβάλλοντος) και διάφορες παθήσεις, τόσο αναπνευστικές (με πιο συνηθισμένες τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τις βρογχεκτασίες, το σύνδρομο βήχα των ανώτερων αεραγωγών που οφείλεται σε διάφορες παθήσεις της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, το άσθμα και τη μη-ασθματική ηωσινοφιλική βρογχίτιδα) όσο και μη αναπνευστικές (όπως η χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση). Σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνιος βήχας μπορεί να είναι πολυπαραγοντικός, ενώ -σε ελάχιστες περιπτώσεις- η αιτία του ενδέχεται να μην μπορεί να εξακριβωθεί, οδηγώντας έτσι στη διάγνωση του ιδιοπαθούς χρόνιου βήχα. Ο χρόνιος βήχας είναι ένα θορυβώδες σύμπτωμα το οποίο επηρεάζει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών και αποτελεί μία διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τα σύγχρονα δεδομένα πάνω στην αιτιολογία και τα αντιφατικά θέματα στη διάγνωση του χρόνιου βήχα στους ενήλικες και παραθέτει μία διαγνωστική αλγοριθμική προσέγγιση, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τη διαχείρισή του από τον πολυάσχολο κλινικό ιατρό. Πνεύμων 2012, 25(2):153-163.
   
 • Πνεύμων 2012, 25(2):176-179
  Περiληψη. H ενασχόληση με τα πνευστά μουσικά όργανα απαιτεί τον συνδυασμό ικανοποιητικού επιπέδου αναπνευστικής λειτουργίας και ικανότητας συνεχούς ελέγχου της ροής του αέρα, έτσι ώστε να δημιουργούνται αποτελεσματικές στοματικές πιέσεις για την παραγωγή του ήχου. Η επαγγελματική ενασχόληση με το πνευστό όργανο μπορεί να θεωρηθεί ως συνεχής εξάσκηση του αναπνευστικού συστήματος με θετική επίδραση στη λειτουργία του. Ωστόσο, οι υψηλές θωρακικές και κοιλιακές πιέσεις που παράγονται έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος, όπως και παθήσεων άλλων συστημάτων. Σκοπός της ανασκόπησης είναι η σύνοψη της βιβλιογραφίας σχετικά με την αναπνευστική λειτουργία των μουσικών πνευστών οργάνων, των παθήσεων που σχετίζονται με αυτά, αλλά και το ρόλο τους στην πρόληψη και θεραπεία χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, όπως το Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών-Υποπνοιών Ύπνου και το άσθμα. Πνεύμων 2012, 25(2):176-179.
   
 • Πνεύμων 2012, 25(2):184-190
  Φυματίωση, Κύπρος, κόστος
  Περiληψη. Η φυματίωση εμφανίζει σημαντική αύξηση των κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Κύπρο, παρά την αύξηση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε αλλοδαπούς, ο φυματινικός δείκτης διαμόλυνσης είναι κάτω του 1%. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της Φυματίωσης στην Κύπρο για το έτος 2009, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση τα πλήρη και λεπτομερή στοιχεία από την Επαρχία Λευκωσίας και στη συνέχεια έγινε αναγωγή για ολόκληρη την Κύπρο. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες: Σε αυτούς με ενεργό και με λανθάνουσα νόσο που διαγνώστηκαν το 2009, με ενεργό και λανθάνουσα νόσο που διαγνώστηκαν το 2008 και που συνέχισαν θεραπεία και στο 2009 και στα άτομα του περιβάλλοντος των ασθενών με φυματίωση (των ερχόμενων σε επαφή με πάσχοντες από ενεργό νόσο) του 2009. Αφού μελετήθηκαν οι φάκελοι των ασθενών ένας προς ένα, κοστολογήθηκαν όλες οι εξετάσεις, οι μέρες νοσηλείας και τα φάρμακα για κάθε ασθενή για το έτος 2009. Η κοστολόγηση έγινε με βάση τις χρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους μη δικαιούχους του συστήματος. Το συνολικό κόστος για όλη την Κύπρο υπολογίστηκε στις €661.937,52, ενώ μόνο για την Επαρχία Λευκωσίας στις €330.768,57. Κατά ομάδα το υψηλότερο κόστος αφορούσε εκείνους με ενεργό νόσο, που βρέθηκε στις €6.479,35 ευρώ ανά ασθενή και οφείλεται στη μακροχρόνια νοσηλεία στα πλαίσια των προγραμμάτων DOTS (Directly observed treatment short course). Για τη δεύτερη ομάδα με λανθάνουσα φυματίωση το κόστος ανά ασθενή ήταν €1.171,77. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αυτής το κόστος της Φυματίωσης στην Κύπρο προσεγγίζει εκείνο άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Πνεύμων 2012, 25(2):184-190.
   
 • Πνεύμων 2012, 25(2):198-207
  Περiληψη. Εισαγωγή. Το κάπνισμα παραμένει το κυριότερο αίτιο αποφευκτέας θνησιμότητας παγκοσμίως, προκαλώντας το θάνατο σχεδόν 6 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο. Οι φοιτητές ιατρικής, ως μελλοντικοί ιατροί, πρέπει να συμβάλουν στην πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος. Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του επιπολασμού του καπνίσματος μεταξύ των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ, η διερεύνηση των πεποιθήσεων των φοιτητών σχετικά με το κάπνισμα καθώς και ο βαθμός της εκπαίδευσης που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Πανεπιστήμιο. Μέθοδος. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2011. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν μία τροποποιημένη έκδοση του ερωτηματολογίου για την Global Health Professional Students’ Survey. Ο τελικός πληθυσμός της έρευνας αποτελούνταν από 233 τυχαία επιλεγμένους φοιτητές από το 1ο έως το 6ο έτος. Αποτελέσματα. Από τους 233 που ερωτήθηκαν απάντησαν οι 229. Βρέθηκε ότι το 24% των φοιτητών είναι καπνιστές, το 38,2% των οποίων άρχισε το κάπνισμαστην ηλικία 11-15 ετών. Το 88,6% θεωρεί χρήσιμη την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους με σημαντική διαφορά (p<0,001) μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών (65,5% έναντι 96%, αντίστοιχα). Το 31% θεωρεί ότι τα slim/light και στριφτά τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή. Τέλος, μόνο το 8,1% έχει διδαχθεί τεχνικές διακοπής του καπνίσματος και το 17,8% τους λόγους για τους οποίους κάποιος καπνίζει. Συμπεράσματα. Ο επιπολασμός του καπνίσματος μεταξύ των φοιτητών ιατρικής στη χώρα μας είναι υψηλός συγκριτικά με άλλες χώρες. Επίσης, είναι εμφανές ότι το θέμα του καπνίσματος δεν καλύπτεται επαρκώς και συστηματικά από το πρόγραμμα σπουδών. Πνεύμων 2012, 25(2):198-207.
   
 • Πνεύμων 2012, 25(2):219-227

  Περiληψη. Εισαγωγή: Η σοβαρή λοίμωξη από τον ιό Η1Ν1 σχετίζεται με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί συχνά πρόκληση για τους ιατρούς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Περιγράφουμε τα κλινικά χαρακτηριστικά και την έκβαση όλων των ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη Η1Ν1 λοίμωξη που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά τη διετία 2009-2011. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία αναδρομική μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης. Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ με επιβεβαιωμένη Η1Ν1 λοίμωξη από τη 10η Ιουλίου 2009 έως και την 1η Μαΐου 2011. Καταγράφησαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, η σοβαρότητά της, όπως εκτιμήθηκε με βάση την κλίμακα APACHE II, οι ιατρικές παρεμβάσεις καθώς και οι επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Ως δείκτες έκβασης ελήφθησαν η διάρκεια του μηχανικού αερισμού, η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ και η θνητότητα στις 60 ημέρες από την ημέρα εισαγωγής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αποτελέσματα:Είκοσι τρείς ασθενείς εισήχθησαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ήταν σχετικά νέοι (διάμεση ηλικία 39 έτη), με διάμεσο APACHE II εισαγωγής 12 (εύρος 5-22). Επτά ασθενείς (30.4%) δεν είχαν συννοσηρότητες κατά την εισαγωγή τους. Η αιτία εισαγωγής τους ήταν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια με διάμεσο λόγο PaO2/FiO2 128 mmHg (εύρος 83-376 mmHg). Στους 21 από αυτούς (91.3%) η αιτία της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας ήταν το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ALI/ARDS), ενώ στους υπόλοιπους 2 παρόξυνση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Είκοσι ασθενείς (87%) χρειάσθηκαν μηχανικό αερισμό: δέκα υπό μορφή επεμβατικού μηχανικού αερισμού, πέντε υπό μορφή μη επεμβατικού και πέντε και τους δύο τύπους. Μη συμβατική υποστήριξη του αναπνευστικού δοκιμάσθηκε σε οκτώ ασθενείς (34.8%). Η τελευταία περιελάμβανε την εισαγωγή οισοφάγειου καθετήρα, την εφαρμογή Υψίσυχνου Ταλαντωσικού Μηχανικού Αερισμού (HFOV), την εξωσυμβατική απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα (ECCO2-R) ή την τοποθέτηση του ασθενή σε πρηνή θέση. Η διάμεση διάρκεια μηχανικού αερισμού και η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 11.6 και 18.6 ημέρες, αντιστοίχως. Ένας ασθενής απεβίωσε (4.3% θνητότητα). Συμπέρασμα: Η αναγκαιότητα για μη συμβατικές στρατηγικές υποστήριξης του αναπνευστικού και η μακρόχρονη νοσηλεία στη ΜΕΘ αποτελούν χαρακτηριστικά της σοβαρότητας του προκαλούμενου από Η1Ν1 λοίμωξη ARDS. Ωστόσο, μια εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση βασισμένη στις αρχές του προστατευτικού μηχανικού αερισμού, μπορεί να επηρεάσει θετικά την εξέλιξη της νόσου. Πνεύμων 2012, 25(2):219-227.

   
 •  
 •  
 •  
 • Πνεύμων 2012, 25(2):249-252
  pulmonary, teratoma
  SUMMARY. Intrathoracic teratoma is mainly found in the mediastinum. Primary intrapulmonary teratoma is very rare. A 24 year-old female presented with a 2-month history of intermittent episodes of cough and haemoptysis. Contrast enhanced computed tomography (CT) examination of chest revealed a mass in the left lingular lobe with evidence of fat and surrounding peripheral translucency. A presumptive diagnosis of intraparenchymal teratoma was considered. Internal inhomogeneity with irregular margins and bursting fat configuration suggested intrapulmonary rupture.Thoracotomy was performed, which revealed an encapsulated mass in the left lingula with bronchial communication. Lingual segmentectomy was performed, with complete resection of the tumour. Gross and histopathological features of the resected specimen were suggestive of a benign intrapulmonary teratoma. Pneumon 2012, 25(2):243-246.
   
Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 1
© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE