Please wait. Loading...
 
Αποστολή σε φίλο
 
Αναθεώρηση της ταξινόμησης των ιδιοπαθών διάμεσων πνευμονιών
Πνεύμων 2010, 23(4):355-358
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η American Thoracic Society (ATS), η European Respiratory Society (ERS) και η Japan Respiratory Society (JRS) σχεδιάζουν την αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόμησης των ιδιοπαθών διαμέσων πνευμονιών (ΙΔΠ) (2002 ATS/ERS International Multidisciplinary Classification of Idiopathic Interstitial Pneumonias)1. Σε δύο χρόνια συμπληρώνεται δεκαετία από την ισχύουσα ταξινόμηση και με σκοπό την αναθεώρηση και την δημοσίευση αναθεωρημένης έκδοσης με τη συμπλήρωση της δεκαετίας (το 2012), συστήθηκε διεθνής επιτροπή ειδικών αποτελούμενη από κλινικούς, ακτινολόγους θώρακος, παθολογοανατόμους και μοριακούς επιστήμονες (πίνακας 1), η οποία συνεδρίασε πρώτη φορά στα πλαίσια του συνεδρίου της ΑΤS στη New Orleans (Μάιος 2010) και πρόσφατα στη Βαρκελώνη στα πλαίσια του συνεδρίου της ERS (Φωτο). Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο γνωστός William D. Travis (Dept. of Pathology Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York).Οι επόμενες συναντήσεις της επιτροπής θα λάβουν χώρα στα επόμενα συνέδρια της ATS και της ERS μέχρι το 2002 οπότε αναμένεται και η σχετική δημοσίευση του αναθεωρημένου κειμένου. Ενδιάμεση συνάντηση θα λάβει χώρα στη Modena, Italy, (Απρίλιος 2011).

Μετά από αρκετές ταξινομήσεις (Εικόνα 1) είναι ο κατάλληλος χρόνος για αναθεώρηση της ισχύουσας ταξινόμησης (Εικόνες 2, 3) καθώς έχουν επέλθει σημαντικές πρόοδοι στους σχετικούς τομείς (κλινικούς, ιστολογικούς, απεικονιστικούς καθώς και στους παθογενετικούς μηχανισμούς) οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν. Οι υποκείμενες ιστολογικές μεταβολές είναι διαφορετικές σε κάθε μία από τις επί μέρους οντότητες και ανάλογες της βαρύτητας της νόσου (Εικόνα 4)2-8.Θέματα τα οποία αναμένουν απαντήσεις και θα συζητηθούν είναι αρκετά.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 • Ποιος είναι ο ορισμός του όρου ιδιοπαθείς διάμεσες «πνευμονίες» και αν υπάρχει καλύτερος όρος.
 • Ποιες μεταβολές επέρχονται μακροπρόθεσμα στους ασθενείς με ΙΔΠ?
 • Πώς αυτές επηρεάζουν την πρόγνωση? Υπάρχουν νέες οντότητες που πρέπει να προστεθούν ή να άλλες που πρέπει να αφαιρεθούν?
 • Ποιος είναι ο χειρισμός των περιπτώσεων που είναι δύσκολο να ταξινομηθούν (δηλ. επικαλύψεις usual interstitial pneumonia versus non-specific pneumonia)?
 • Πώς πρέπει να περιγράφονται τα απεικονιστικά /ιστολογικά ευρήματα όταν αυτά το πρότυπο δεν είναι σαφές ή όταν αυτό είναι μικτό?
 • Ποια είναι τα λιγότερο τυπικά απεικονιστικά ευρήματα της UIP?

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Πρέπει το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα να χρησιμοποιείται στη διάγνωση των ΙΔΠ?
 •  Υπάρχει αυτόματη κλινική βελτίωση ή λύση σε κάποια από τις ΙΔΠ?
 •  Πόσο συχνές είναι οι υποτροπές της κρυπτογενούς οργανοποιού πνευμονίας (ΚΟΠ)?
 •  Ποια είναι η επίπτωση των υποτροπών της ΚΟΠ στη μακροχρόνια πορεία της νόσου?
 •  Πόσο επηρεάζει ο χρόνος της θεραπείας την κλινική πορεία της ΚΟΠ και τη συχνότητα των?
 •  Ποιος είναι ο ρόλος των βιοδεικτών (biomarkers) στις ΙΔΠ?

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Ποια είναι τα ιστολογικά διαγνωστικά κριτήρια των ΙΔΠ?
 • Υπάρχουν διαφορές από εκείνα της ταξινόμησης του 20202?
 •  Ποίος είναι ο ιστολογικός ορισμός του όρου «κηρήθρα» (honeycombing)?
 • Ποια ορολογία πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ιστολογικών χαρακτηριστικών των ΙΔΠ?
 • Πώς πρέπει να συντάσσεται η έκθεση της διάγνωσης?
  o Πρέπει να αναφέρεται η βαρύτητα των αλλοιώσεων (grading)?
  o Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύστημα βαθμολογίας των ινοβλαστικών βλαβών για την UIP?
  o Πώς πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός της διαγνωστικής βεβαιότητας?
 • Πώς πρέπει να συζητούνται οι προβληματικές περιπτώσεις (άτυπες ή μεικτές)?
  o Ποια είναι η σημασία του κοκκιώματοςστις ΙΔΠ?
  o Ποια είναι η αναπαραγωγιμότητα της διάγνωσης μεταξύ των ιστολόγων στις ΙΔΠ?
  o Ποια είναι η επίδραση της θεραπείας πριν από την βιοψία στα ιστολογικά ευρήματα?
  o Ποια διαγνωστική πληροφορία μπορεί να αποκτηθεί από τις βρογχοσκοπικές βιοψίες για τη διάγνωση των ΙΔΠ?

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


 • Ποια προσέγγιση χρειάζεται για ακριβή διάγνωση?
 •  Ποια η βέλτιστη απεικονιστική τεχνική?
 • Ποια ορολογία πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ευρημάτων?
 •  Ποιος ο ακτινολογικός ορισμός του όρου «κηρήθρα» (honeycombing)?
 • Ποια είναι τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της ακτινολογικής έκθεσης?
 • Πώς πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός βεβαιότητας?
 •  Ποιος ο ρόλος της HRCT στην παρακολούθηση των ΙΔΠ και αν υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ταξινόμηση?
 •  Ποιος ο ρόλος της HRCT στην επιλογή της θέσεως της βιοψίας?
 •  Πώς έχουν αλλάξει τα απεικονιστικά κριτήρια από την ταξινόμηση του 2002?
 •  Ποια είναι η αναπαραγωγιμότητα της διάγνωσης μεταξύ των ακτινολόγων στις ΙΔΠ?
 • Πoιος ο ρόλος του PET/CT στην διάγνωση των ΙΔΠ?
 • Υπάρχει βαθμός βαρύτητας που πρέπει να χρησιμοποιείται στη σταδιοποίηση των ΙΔΠ?

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


 • Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις οι γενετικές μελέτες μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση των ΙΔΠ?
 • Ποια γενετικά σύνδρομα σχετίζονται με πνευμονική ίνωση και ποια είναι τα απεικονιστικά/ιστολογικά πρότυπα που σχετίζονται με αυτά?
 • Πώς πρέπει να χειρίζεται ο ιστός προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές γενετικές μελέτες?
 •  Ποιες μοριακές μελέτες της παθογένειας είναι χρήσιμες για την ταξινόμηση των ΙΔΠ?BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Βλέπε αγγλικό κείμενο)
© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE